Тәлим бағдарлары

Физика факультетинде төмендеги бакалавр тəлим бағдарлары ҳəм магистратура қəнигелиги бойынша кадрлар таярланады:

  1. 5140200 – Физика

  2. 5310100 – Энергетика (ыссылық энергетикасы)

  3. 5310200 – Электр энергетикасы (энергияны ислеп шығарыў, узатыў ҳәм бөлистириў)

  4. 5310700 – Электр техникасы, электр механикасы ҳəм электр технологиялары

  5. 5310900 – Метрология, стандартластырыў ҳәм өним сыпаты менеджменти (санаат)

Магистратура қəнигелиги

  1. 5А140204 – Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў (түрлер бойынша)