Факультет тарихи

Өзбек филологиясы факультети тарихы

        Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 1992-жылы түркмен филологиясы, 1994-жылы өзбек филологиясы ҳәм қазақ филологиясы бағдарлары шөлкемлестирилген. Усы бағдарлар дәслеп  қарақалпақ филологиясы менен биргеликте Филология факультети, кейинги ўақытта Шет тиллер факультети қурамында болған. 2008-жылы өзбек, қазақ ҳәм түркмен филологиялары бағдарлары негизинде Өзбек филологиясы факультети шөлкемлестирилди.  Факультетте Ф.Бобожонов (2008-2011), Х.Абдуллаев (2011-2018), О.Дуйсенбаевлар (2018-2019) декан лаўазымында жумыс иследи. Ҳәзирги күнде факультетке ф.ф.н., доцент Ф.Бобожонов басшылық етпекте.

Өзбек филологиясы факультети қурамында үш бакалаврят тәлим бағдарлары бойынша бакалаврлар таярлаў жолға қойылған. Булар:

5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (өзбек тили)

5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (түркмен тили)

5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (қазақ тили)

Тәлим бағдарларына жуўапкер төрт кафедра жумыс алып барады:

Өзбек тили  (баслығы ф.ф.н. И.Казаков)

Өзбек тили ҳәм әдебияты (баслығы ф.ф.н. И.Қурбонбаев)

Түркмен тили ҳәм әдебияты (баслығы ф.ф.д. О.Гайлиева)

Қазақ тили ҳәм әдебияты (баслығы Ж.Шарипова)

Өзбек филологиясы факультетинде оқыў ислери бойынша декан орынбасары лаўазымында Ч.Чариев, жаслар менен ислесиў бойынша декан орынбасары лаўазымында Ғ.Ўразбаевлар жумыс ислемекте.

Өзбек филологиясы факультети қурамында бүгинги күнде тийкарғы штатта жәми 39 профессор-оқытыўшы ҳәм 7 техник хызметкерлер мийент етеди. Профессор-оқытыўшылардың екеўи илим докторы, он төрти илим кандидаты (PhD) ҳәм доцентлер. Өзбек тили кафедрасында тийкарғы штатта 10 профессор-оқытыўшы жумыс алып барып илимий дәрежелилер саны 4,  илимий дәрежелилик 40,0 пайыз. Өзбек тили ҳәм әдебияты кафедрасында тийкарғы штатта 18 профессор-оқытыўшы болып илимий дәрежели оқытыўшылар 8, илимий дәрежелилик 44,4 пайызды қурайды. Түркмен тили ҳәм әдебияты кафедрасында тийкарғы штатта 6 профессор-оқытыўшы хызмет көрсетип, илимий дәрежелилер саны 2, илимий дәрежелилик көрсеткиши 33,3 пайызды қурайды. Қазақ тили ҳәм әдебияты кафедрасында тийкарғы штатта 5 пофессор-оқытыўшы хызмет көрсетип, илимий дәрежелиллер саны 2, илимий дәрежелилик көрсеткиши 40,0 пайызды қурайды.

Ҳәзирги күнде факультет бакалаврият бағдарларында жәми 640 талаба билим алады. Өзбек филологиясы факультети бакалавр тәлим бағдарлары бойынша контингенти төмендегише:

5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў: өзбек филологиясы жәми 398 талаба тәлим алады.

5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў: түркмен филологиясы жәми 162 талаба билим алады.

5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў: қазақ филологиясы жәми 80  талаба билим алады.

Сондай-ақ, факультет қурамындағы кафедралар төмендеги  магистратура қәнигеликлерин таярлаўда да жуўапкер есапланады:

5А 120101 – Әдебияттаныў (өзбек әдебияты) қәнигелиги бойынша 11  магистрант билим алады.

5А 120102 – Лингвистика (өзбек тили) қәнигелиги бойынша 12  магистрант билим алады.

5А 120102 – Лингвистика (қозоқ тили) мутахассислиги бўйича 3 нафар магистрант таҳсил олади.

5А 120102 – Лингвистика (түркмен тили) қәнигелиги бойынша 4  магистрант билим алады.

         

Өзбек филологиясы факультети университет 2-бинасының 4-қабатында жайласқан.