Қазақ тили ҳәм адебияты кафедрасы

Түркмен тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 1992-жылы, Қазақ тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 1993-жылы ашылды. Түркий филологиясы кафедрасы қазақ филологиясы ҳәм түркмен фило-логиясы кафедраларының бириктирилиўи нәтийжесинде 2006-жылы қайтадан ашылды.

Кафедраны доцент Қ.Аралбаев, 2008-жылдан баслап Г.Адилова басқарды. 2015-жылдан баслап Ж.Шарипова кафедра баслығы лаўазымында жумыс ислеп атыр.

Ҳәзирги ўақытта кафедрада илим кандидатлары Қ.Аралбаев, О.Гайлыева, үлкен-оқытыўшылар Г.Адилова,Т.Керўенов, ассистент-оқытыўшылар Ш.Смамутова, С.Авезқлычева, Т.Байжанов, А.Куртчаев, С.Жепбаровалар жумыс ислеп келмекте.

Кафедра оқытыўшылары, тийкары-нан, жеке инталы еки тема бойынша жумыс алып барады:

  1. Қарақалпақстандағы қазақ тили ҳәм әдебиятының мәселелери, түркий тиллериниң өз ара мәселелери.

  2. Қарақалпақстандағы түркмен тили менен әдебияты мәселелери.

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен қәнигелик пәнлерден сапалы оқыў-методикалық комплекслер ислеп шығылған.

Кафедра 2015-жылға шекем түркий филологиясы кафедрасы болып, 2015-жылдың июнь айынан баслап «Филология (қазақ тили, түркмен тили)» кафедрасы болып өзгерди. Соңғы үш жыл ишинде кафедра оқытыўшыларының шет еллерде 60 тан аслам илимий мақалалары жәрияланды.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели профессор оқытыўшылар

Ҳамидов Хуснитдин Ҳамидович, филология илимлериниң докторы, профессор, академик. 1935-жылы Шымбай районында туўылған. 1953- 1955-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик муғаллимлер институтының рус тили ҳәм әдебияты факультетиниң студенти, 1971-1983-жыллары ӨзИА Қарақалпақстан филиа-лы қолжазбалар секторы баслығы, 1983-1986-жыл – лары ӨзИА Қарақалпакстан бөлими Тил хәм әдебият институтының үлкен илимий хызметкери, 1990-1995-жыл-лары университеттиң араб филологиясы кафедрасы-ның баслығы, 2003-2008-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бойынша докторлық диссерта-циялар жақланатуғын Қәнигелестирилген Кеңес баслығы, 2006-жылдан баслап кафедра профессоры лаўазымында ислеп келмекте. «Шуҳрат» медалы менен сыйлықланған.

Шарипова Жанар Ганибаевна, ассистент-оқытыўшы. 1970-жылы 12-майда Нөкис қаласында туўылған. 1993-жылы Нөкис мәмлекетлик педагоги-ка институтының қазақ тили ҳәм әдебияты бөлимин тамамлаған. Қәнигелиги қазақ тили хәм әдебияты оқытыўшысы. 2015-жылдың декабрь айынан баслап филология (қазақ тили, түркмен тили) кафедрасы баслығы. 6 илимий мақала ҳәм тезислери жәрияланды. 1 оқыў қолланбаның авторы.

 

Аралбаев Қайыржан Қайыпбергенович, филология илимлериниң кандидаты, доцент. 1946-жылы 24-сентябрьде Мойнақ районында туўылған. 1968-жылы Қазақстан Республикасы, Абай атындағы Қазақ мәмлекетлик педагогика институтының қазақ тили тили ҳәм әдебияты бөлимин тамамлаған. Қәнигелиги қазақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1992-жылы Қазақстан Республикасында «И.Есенберлинниң «Көшпендилер» тарийхый романы» бойынша кандидатлық диссертация жумысын жақлап шықты. 40 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 10 оқыў-методикалық қолланба ҳәм 1 монографияның авторы. 2008-жыл-дан баслап филология (қазақ тили, түркмен тили) кафедрасы доценти болып ислеп атыр.

Керуенов Турғанбай Аразмедович, филология илимлериниң докторы. 1979-жылы 13-июньде Шоманай районында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ мəм-лекетлик университети магистратура бɵлиминиң «Қарақалпақ əдебияты» қəнигелигин тамамлаған. 2016-жылы «ХIХ əсир қарақалпақ поэзиясында мифлер ҳəм аңыз-лардың қолланылыўы» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мақалалары ҳəм тезислери, 1 монографиясы, 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2013-жыл-дан баслап филология (қазақ тили, түркмен тили) ка-федрасында үлкен-оқытыўшы лаўазымында ислеп келмекте.

 

Гайлыева Огулбай Курбанмырадовна, филология илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 26-октябрьде Хожели районында туўылған. 1999-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң түркмен тили ҳәм әдебияты бакалавриат тәлим бағдарын тамамлаған. 2002-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң магистратура бөлиминиң қарақал-пақ әдебияты қәнигелигин тамамлаған. 2006-жылы «Ҳәзирги қарақалпақ поэзиясында аралық формалардың жанрлық ҳәм формалық қәсийетлери (1970-2000-жыллардағы еркин қосық ҳәм насырый қосықлар)» темасында кандидатлық диссер-тациясын жақлаған. 30 дан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери, 4 оқыў қолланбасы баспа-дан шықты. 2010-жылдан баслап филология (қазақ тили, түркмен тили) кафедрасы доценти.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен-оқытыўшы Г.Адилова, ассистентлер С.Авезқлычева, Ж.Шарипова, Ш.Смамутова, Т.Байжанов, А.Куртчаев, С.Жепбаровалар жумыс ислеп атыр.